Politik
Politik og retningslinjer for KLG håndbold

Denne politik indeholder KLG´s generelle retningslinjer med det formål at KLG´s værdier (Kammeratskab, Leg og Glæde) bedst muligt kan blive videreformidlet og efterlevet.


Denne politik bliver løbende opdateret og minimum én gang årligt revideret og godkendt.


Alle nye punkter, fx punkter besluttet ved et bestyrelsesmøde vil fremgå af mødereferatet fra bestyrelsesmødet, der bliver opbevaret i SharePoint i henhold til GDPR-reglerne.


Politikkens anførte retningslinjer gælder for alle i KLG-håndbold.

Bestyrelsen

Sammensætningen af KLG´s bestyrelse skal minimum bestå af én formand, næstformand og kasserer. Derudover kan det være fordelagtigt at uddele ansvarsroller/kontaktpersoner i bestyrelsen, fx sponsoransvarlig.


Det er bestyrelsens opgave at sikre, at KLG´s værdier bliver defineret og dernæst efterlevet. Bestyrelsen har mulighed for at uddelegere opgaver og ansvarsområder til fx aktivitetsudvalget eller en sportslige konsulent. Dermed bliver opgaverne udført af flere, hvormed byrden mindskes og vidensdeling maksimeres.


Alle aktive deltager i ansvarsroller i KLG får tildelt brugeradgang til Microsoft produkter, hvori materiale håndteres/opbevares ligesom i de anvendte værktøjssystemer, såsom Conventus og Holdsport, således reglerne vedrørende GDPR bliver efterlevet.

Aktivitetsudvalg

Formålet med aktivitetsudvalget er at sikre sociale arrangementer / aktiviteter, ud over den almindelige håndboldstræning, der er med til at fremme KLG´s værdier (Kammeratskab, Leg og Glæde).


Udgangsgangspunktet for alle sociale arrangementerne/aktiviteter er, at de skal være økonomisk forsvarlige og udføres efter et fastlagt budget.


Dvs. en aktivitet må gerne arrangeres med et økonomisk underskud, men udgangspunktet er, at alle aktiviteter, så vidt muligt og samlet set skal kunne finansieres via deltagerbetaling.


Det er aktivitetsudvalget, der fastlægger et budget for hvert enkelte arrangement/aktivitet og et samlet budget for hele året, der efterfølgende skal godkendes af bestyrelsen.


Det er aktivitetsudvalget, der har ansvaret for at sikre, at der er tilstrækkelig med ressourcer til at afvikle de planlagte arrangementer - enten i form af egen tilstedeværelse eller ved brug af frivillige.


Derudover har ungdomsudvalget følgende opgaver:

  • Deltagelse i opstartsmøder, hvor børneattest skal indhentes på alle trænere og frivillige.
  • Udforme drejebøger for alle aktiviteter og opbevaring af data.
  • Kåringer osv.


Aktivitetsudvalget tilstræber at have frivillige forældre fra hver årgang repræsenteret i udvalget. Der afholdes forældreinfomøder ved sæsonopstart, hvor alle får mulighed for at høre om udvalgets opgaver og evt. tilmelde sig i udvalget - jo flere hænder jo bedre og alle er velkomne. 

Træner i KLG

Alle trænere og holdledere i KLG, ligesom øvrige frivillige, er med til at sikre efterlevelsen af KLG´s værdier (Kammeratskab, Leg og Glæde) bedst muligt.


Alle trænere og holdledere, ligesom øvrige frivillige, er forpligtede til at afgive børneattest.


Det er trænerens opgave, sammen med holdlederen, at planlægge en årsplan, der indeholder:

  • Forældrenes dommerbordstider
  • Forældrekørsel til holdets kampe, hvor der skal tages højde for, at træneren også skal køres.


Det er forældrenes ansvar at bytte kørsel eller dommerbordstid, med en anden forældre, hvis de bliver forhindret – ligesom forældrene indbyrdes også kan aftale frugt og kageordning, der også kan indgå i årsplanen.


Som udgangspunkt træner klubbens medlemmerne/spillerne indenfor ens egen aldersgruppe, men trænerne kan arrangere at få hjælp fra en yngre årgang, men dette er kun tilfældet, hvis der opstår en akut situation til en kamp, hvor det ellers ikke er muligt at stille hold, og det må ikke gå ud over holdet, hvorfra spilleren lånes. Alle andre situationer skal godkendes af bestyrelsen.


Alle trænere i KLG er som udgangspunkt frivillige, men trænerne får tildelt klubdragt og shorts/t-shirt.


Det forventes, at alle trænerne fremgår som gode rollemodeler for klubbens medlemmer både under træning og til turneringer / stævner / udflugter.

Turneringer / stævner / udflugter

Alle KLG´s hold deltager som udgangspunkt i nærliggende turneringer/stævner, radius af ca. 75 km, flere gange årligt.


For alle U15 og U17 arrangeres der årligt en tur til udlandet, gerne skiftevist mellem fx Prag og Holland.

Udgangspunktet for alle turneringer/stævner er, at de finansieres via deltagergebyr, men KLG betaler for holdgebyret, deltagergebyret for 1½ trænere og eventuel buskørsel, men kun hvis det afholdes i Danmark.


Dermed betaler klubben som udgangspunkt for 1½ træner pr. Turnering/stævne, og skal et hold have flere trænere med, skal denne udgift dækkes af deltagergebyret – dog kan der undtagelsesvis anmodes om dispensation ved bestyrelsen.


Ved bestyrelsens godkendelse kan KLG også dække udgifterne for de særlige deltagere, der normalt får holdkontingent dækket af tilskud fra kommunen, hvis ikke kommunen også betaler for deltagergebyret til et arrangement.


Alle hold kan få et tilskud på værdi 25 kr. til både sommer og vintersæsonen, der kan bruges på et fælles arrangement eller udflugt, der er med til at fremme KLG´s værdier. Men tilskuddet gives kun proaktivt, når trænerens anmodning herom er godkendt af kassereren, dvs. altid spørge først.

Udstyr

Alle trænere for U11 og op får tildelt en taske, der indeholder med materialer tilsvarende holdets behov. Herefter er det trænerens opgave og ansvar at informere kassereren inden taskens indhold er opbrugt, så mere kan blive indkøbt og uddelt.


Tasken bliver fyldt op ved hver start sæson, men ellers skal al indkøb godkendes af kassereren, der sikrer, at Sport24 bliver orienteret., dette gælder for både tøj, bolde, harpiks, tape og alle andre øvrige indkøb.

Gaver

Konfirmation

  • KLG giver et kort til alle håndboldspillere, der bliver Konfirmeret.
  • KLG giver et kort og en gave til de unge trænere, der bliver konfirmeret, værdi 200 kr.


Årsafslutning

  • Alle frivillige herunder trænere og holdledere modtager en gave til værdi af ca. 100 kr.
  • Dog modtager de unge trænere et gavekort af værdi ca. 400 kr.
Sponsorater og fonde

Bestyrelsen har udnævnt ansvarlige for at søge sponsorater, legater og fonde.

Dommere

KLG er ansvarlig for at sikre, at der er dommere til alle hjemmekampene for U11 og nedefter – medmindre de spiller i A-rækken.

Hjemmeside og Facebook

KLG Håndbolds primære kommunikationskanal er via mail, holdsport eller klubbens hjemmeside, www.klg-haandbold.dk, hvor det er muligt at holde sig orienteret om, hvad der sker i KLG Håndbold.


Herudover bruges Facebook-siden “KLG Håndbold” og “Trænere og frivillige i KLG Håndbold”, hvor relevante informationer vedrørende KLG Håndbold vil være tilgængelige.


Det er holdene frit for, at oprette egne Facebook grupper, hvor de kan dele forskellige informationer. KLG Håndbold påtager sig intet ansvar for rigtigheden af information på disse sider. Ligeledes kan klubben ikke gøres ansvarlig for billeder eller andet indhold, der lægges ind på disse sider.


Dog opfordrer vi til, at der er minimum én repræsentant fra klubben, der er medlem af grupperne, som ville kunne holde opsyn, da KLG også ønsker en god tone på de sociale medier.

Retningslinjer for klubbens brug af billeder på hjemmesider og Facebook

Datatilsynet har fastlagt rammerne for offentliggørelse af billeder på Internettet.


Grundlæggende er det tilladt at lægge situationsbilleder på nettet uden samtykke, hvorimod portrætbilleder kræver tilladelse fra personen på billedet, og for børn under 15 år forældrenes tilladelse. 


KLG overholder naturligvis disse regler, også her på hjemmesiden.


Finder du et billede, du ikke ønsker offentliggjort her på siden, kan du sende en e-mail til admin@klg-håndbold.dk, som vil sørge for, at det bliver fjernet.