Retningslinjer for indendørs træning i KLG Håndbold
Opdateret den 21. maj 2021

Det er vigtigt at understrege, at retningslinjerne for håndbolden forudsætter, at man følger de generelle anvisninger fra sundhedsmyndighederne og politiet. Retningslinjerne forudsætter også, at man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte. Det er fortsat et fælles ansvar at sikre, at spredningen af coronasmitte kan holdes under kontrol.


Overordnede retningslinjer

 1. Symptomer? Så bliv hjemme!
  Bliv hjemme, hvis du har symptomer på COVID-19, hvis du er i risikogruppen, eller hvis du har været i kontakt med eller bor sammen med en person, der er testet positiv.
 2. Vask hænder tit eller brug håndsprit
  Alle bør vaske eller afspritte hænder både før og efter træning, og når man har rørt ved et kontaktpunkt. Alle materialer skal rengøres efter træningen.
 3. Begræns fysisk kontakt
  Tilrettelæg træningen, så der veksles mellem øvelser med og uden kropskontakt. Undgå håndtryk og kram, og forsøg generelt at begrænse den fysiske kontakt – også i omklædningsrummet.

  Ved øvelser uden kropskontakt anbefales det, at der holdes to meters afstand.

  Ved øvelser med kropskontakt anbefales det, at man minimerer andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Øvelserne forudsætter, at der generelt er stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger vedrørende hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 4. Undgå større forsamlinger
  Vær opmærksom på at overholde det gældende forsamlingsforbud og følg retningslinjerne for forsamlingstæthed gældende for din kommune. 

  Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig inden for forsamlingsforbuddet.

  Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst to meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.

  Hold afstand og bed andre tage hensyn. Husk at der skal bæres mundbind, når man færdes på en idrætsfacilitet, undtaget når man træner.
 5. Brug af fælles rekvisitter
  I må gerne bruge fælles rekvisitter som bolde, overtrækstrøjer, kegler osv. Men vi anbefaler, at hvert hold har egne rekvisitter og sørger for, at de bliver rengjort før og efter brug.


Retningslinjer for indendørs idræt: 

 • Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper – også med kropskontakt.
 • Der er krav om coronapas for voksne udøvere fra 18 år og derover. Kravet gælder ikke trænere, dommere og andre nødvendige voksne.
 • Alle træningssessioner skal iagttage forsamlingsforbuddet. Der må ikke være flere end forsamlingsforbuddet tillader forsamlet i forbindelse med aktiviteten. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal. 
 • Der må være op til 500 tilskuere til breddeaktiviteter, såfremt arealkravet pr. tilskuer er opfyld. Der må maksimalt tillades adgang for én tilskuer pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Hvis tilskuerne sidder ned, må der dog tillades adgang for én besøgende, bruger, tilskuer og lignende pr. 2 m2 gulvareal.
 • Indendørs aktiviteter kan foregå i flere grupper, så længe hver gruppe holdes under det gældende forsamlingsforbud inkl. frivillige trænere, undervisere og lignende, og grupperne holdes indbyrdes adskilt før, under og efter aktiviteten. Hver gruppe skal udgøre sit eget ’arrangement’.
 • Hvis der er flere grupper til stede i det samme lokale, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.
 • Banerne skal være tydeligt afmærket. Det kan enten gøres med kridt/maling eller ved hjælp af kegler med minebånd i mellem. Der må ikke kunne opstå tvivl om, hvor banearealet er, og derfor anbefales det ikke at bruge almindelige kegler eller toppe. Alle baner skal have minimum to meters afstand mellem hinanden. Husk, at der ikke må opholde sig forældre eller spillere mellem banerne. 
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under træningen. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under træningen.
 • Du må som træner kun have ansvaret for træning af én gruppe ad gangen. Det betyder, at en træner IKKE må facilitere, kommunikere eller på anden måde være i kontakt med flere hold, der er til stede samtidig.
 • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Der må i øjeblikket ikke arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med håndbolden.
 • Toiletter, materialerum- og skabe mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold, hvis det kan aftales med hallen. 
 • Omklædningsrum, baderum og andre lokaler, der anvendes som led i en idrætsaktivitet må holdes åbne. Der gælder både for idrætsaktiviteter, der udøves udendørs og indendørs (samt udendørs kontaktsport). Bemærk, at der er krav om coronapas for personer over 18 år ved brug af indendørsfaciliteter, herunder også omklædningsrum. Det er op til den enkelte hal at afgøre, om de vil åbne for omklædning.
 • Brug af klubhuse er tilladt til foreningsaktivitet forudsat, at det sker i overensstemmelse med kravene for ”ordningen for konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål”, herunder bl.a. overholdelse af krav om coronapas, m2-krav etc.  
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.


Retningslinjer for coronapas

Der er krav om coronapas for voksne udøvere fra 18 år og derover – ved indendørs idræt. Kravet gælder ikke trænere, dommere og andre nødvendige voksne.


Et coronapas er gyldigt, når der kan sættes flueben i en af nedenstående muligheder:

 • et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 72 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,
 • et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 • et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis) eller
 • et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).


Der er desuden krav om, at besøgende, brugere, tilskuere og lignende skal fremvise coronapas for at få adgang til lokaler og lokaliteter, hvor der udøves idrætsaktiviteter, f.eks. idrætskampe i haller og lignende.


Dokumentation for coronapas kan foreligge enten i papirformat eller elektronisk. Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på indehaverens medbragte pas, sundhedskort, kørekort eller andet offentligt udstedt ID. Krav om fremvisning af ID gælder dog ikke for coronapas, der forevises via sundhedsmyndighedernes app "Coronapas", hvor skærmen viser "gyldigt i Danmark" kombineret med bevægelige elementer.

Kontrol af coronapas

Kontrol af coronapas skal fra fredag den 21. maj ske ved stikprøver.


Stikprøvekontrollen skal ske mindst én gang i døgnet og skal gennemføres på alle tilstedeværende på det pågældende tidspunkt for kontrollen.


Der er ikke krav om dokumentation for, at der er foretaget stikprøvekontrol.


Det er foreningen eller facilitetsejeren, der har pligt til at udføre stikprøvekontrol for gyldige coronapas for voksne udøvere fra 18 år.


Der skal udføres stikprøvekontrol én gang i døgnet på de dage, hvor der udøves idrætsaktiviteter i den pågældende facilitet.